Algemene Voorwaarden Indus Textile

Indus Textile
Boelewerf 24
2987 VD Ridderkerk
BTW: NL861950112B01
KvK: 81139756

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen van de verkoper en op alle overeenkomsten aangegaan met derden, niet zijnde consumenten.

De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de koper wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze (inkoop)voorwaarden met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. lngeval de koper de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de verkoper uitdrukkelijk afwijst en zich beroept op de toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde algemene voor waarden zoals gesteld op briefpapier, bestel- en leveringsformulieren, nota's etc., al dan niet gedeponeerd wijst verkoper de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden uitdrukkelijk af en zullen de voorwaarden van koper ongeldig en niet verbindend zijn.

Definities

1a. Overeenkomst:

Iedere overeenkomst van koop en verkoop betreffende de levering van (huishoud) textielproducten en/of het verrichten van diensten aangaande de levering van (huishoud)textielproducten.

1b. Koper I:

De natuurlijke- en/of rechtspersoon die met de verkoper een overeenkomst  heeft gesloten  tot de levering van zaken/diensten of tot verrichten van werkzaamheden, welke natuurlijke- en/of rechtspersoon wel als een natuurlijke- en/of rechtspersoon als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 sub a en sub b BW kan worden gekwalificeerd.

1c. Koper II:

De natuurlijke- en/of rechtspersoon die met de verkoper een overeenkomst heeft gesloten tot de levering van zaken/diensten of tot verrichten van werkzaamheden, welke natuurlijke- en/of rechtspersoon niet kan worden gekwalificeerd als een natuurlijke- en/of rechtspersoon als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 sub a en sub b BW

1d. Koper: Koper I en Koper II

1e. Verkoper: Indus Textile B.V.

1f. Website: www.industextile.com

1g. Persoonsgegevens:de door de gebruiker van de Website te verstrekken gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens, e-mail adres en bankrekening nummer.

2. Aanbiedingen en aanvaarding

  1. Aanbiedingen van de Verkoper zijn steeds vrijblijvend (ook indien de aanbieding een termijn voor aanvaarding inhoudt) in die zin dat de Verkoper het recht toekomt zonder opgave van redenen een door hem uitgebrachte aanbieding in te trekken, dan wel een door hem uitgebrachte aanbieding niet gestand tedoen.
  2. Aanbiedingen van de Verkoper kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard

2a. Een aanbieding van de Verkoper wordt in elk geval geacht te zijn verworpen, indien die niet binnen 1 maand is aanvaard door de Koper. De overeenkomst is daarmee niet tot stand gekomen.

2b. Een overeenkomst met een Verkoper wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de Verkoper de acceptatie de van de offerte of order door de Koper schriftelijk heeft aanvaard, dan wel het moment dat de Verkoper met de levering aan de Koper of in geval van dienstverlening met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

2c. Verkoper is niet gebonden verplichtingen uit een overeenkomst na te komen, indien de overeenkomst tot stand is gekomen met een onbevoegd vertegenwoordiger van Koper.

3. Prijzen

3a. Opgegeven prijzen gelden, tenzij anders is vermeld, exclusief omzetbelasting, verzendings- en transportkosten.

3b. De Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, ingeval zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen, waaronder begrepen stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van salarissen, van werkgeverslasten en sociale verzekeringen, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in de valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met het één en ander vergelijkbaar zijn. In geval Verkoper met Koper II een overeenkomst heeft gesloten, kan een prijsverhoging na drie maanden worden doorgevoerd.

3c. De Verkoper is toegestaan om zonder overleg de prijzen te verhogen en de evt. prijsafspraken/kortingen te laten vervallen indien de prijsafspraken/korting gerelateerde producten niet worden afgenomen binnen een termijn van 2 maanden.

4. Verzending

4a. Verzending geschiedt steeds, ook bij franco-levering, voor risico van de Koper.
De keuze van verzending en verpakking is aan de Verkoper.

4b. Wij verzenden niet meer naar postcodes die volgens onze transporteurs behoren tot zogeheten 'afgelegen gebieden'. Dit heeft te maken met dat onze transporteurs hoge toeslagen vragen om naar deze adressen te leveren en het voor ons niet rendabel is om hier alsnog naar te laten verzenden. Mocht u alsnog via een 'trucje' de order weten te plaatsen op onze website, dan wordt achteraf de extra gemaakte kosten op u verhaald.

4c. Bij het versturen naar het waddengebied, kunnen er (achteraf) extra kosten in rekening gebracht worden.

4d. Als Indus Textile B.V. wachturen krijgt doorberekend van de transporteur, omdat de transporteur (te lang) moest wachten bij de koper, dan wordt dit achteraf in rekening gebracht aan de koper.

5. Levering en betaling

5a. Een door de Verkoper opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft.

5b. De Verkoper is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn van levering, eerst in verzuim nadat de Koper hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

5c. De Koper kan slechts aanspraak maken op vergoeding van geleden schade terzake van niet of niet tijdige levering, indien hij de Verkoper na afloop van de leveringstermijn schriftelijk heeft gesommeerd binnen 30 werkdagen na verzending der sommatie alsnog aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen en de Verkoper daarmede in gebreke blijft.

5d. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden wordt in verband met overbelasting van het backorder systeem de overeenkomst geacht van rechtswege ontbonden te zijn, indien of voor zover zij niet 2 maanden na afloop van de leveringstermijn is uitgevoerd, tenzij de overschrijding van levertermijn, c.q. de leveringsdatum is geschied op verzoek van de Koper of de Verkoper voor de afloop van de 2 maanden schriftelijk in gebreke is gesteld. Ingeval van ontbinding volgens dit artikellid bestaat voor de Koper geen recht op schadevergoeding, wel het recht om de order opnieuw te plaatsen met een verkorte fatale levertermijn.

5e. Betaling dient binnen de op de factuur vermelde datum te geschieden. Alle betalingstermijnen zijn fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5f. Gehele of gedeeltelijke verrekening is voor Koper I uitgesloten alsmede de bevoegdheid om betaling op te schorten, ook niet indien Verkoper gerechtigd is, zijn verplichtingen op te schorten.

5g. Backorders worden uitgeleverd indien er meer dan 2 willekeurige artikelen leverbaar zijn per levering, indien gewenst kunnen ook minder dan 2 artikelen uitgeleverd worden hiervoor worden dan ook verzendkosten in rekening gebracht.

6. Advertentie

6a. Verkoper kan gebruik maken van het plaatsen van advertenties. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Ook behoudt Verkoper zich het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te laten verwijderen. Dit zal zich in ieder geval voordoen,  maar niet uitsluitend, in de volgende gevallen:

het betreffende goed en/of de advertentie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;

advertenties die overeenkomstig onderhavige algemene voorwaarden moeten worden betaald maar deze betaling (gedeeltelijk) is uitgebleven.

6b. Aan de wijze waarop advertenties zijn uitgevoerd kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin aan foto´s afbeeldingen e.d.

6c. Het verkopen / aanbieden van onze producten via verkoopkanalen / market places zoals Bol.com, Amazon, eBay, Nextail, Fonq e.d. is zonder overleg niet toegestaan om verzadiging te voorkomen.

7. Overmacht

7a. Tekortkomingen van de Verkoper in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Aan de Verkoper zijn niet toe te rekenen en geven de Koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding onder andere de navolgende aan de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ten grondslag liggende omstandigheden: oorlog, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, brand, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden.

7b. Ingeval van overmacht behoudt de Verkoper zich het recht voor de met de Koper gesloten overeenkomst geheel dan wel deels te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

8. Reclame

8a. De Koper is gehouden onmiddellijk bij aflevering te onderzoeken of de Verkoper de met de Koper gesloten overeenkomst correct is nagekomen.

8b. Eventuele reclames dienen door Koper uiterlijk 8 dagen na aflevering schriftelijk aan de Verkoper kenbaar te worden gemaakt.

8c. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien de Koper in gebreke is gebleven het in lid 1 van dit artikel bedoelde onderzoek of de in lid 2 bedoelde kennisgeving tijdig te doen.

8d. De Verkoper zal, indien tijdig is gereclameerd door de Koper de afgeleverde, niet aan de overeenkomst beantwoordende zaken naar zijn keuze vervangen, dan wel terugnemen tegen creditering van de Koper.

8e. De Koper dient de Verkoper te allen tijde in de gelegenheid te stellen de reclame op haar juistheid te onderzoeken. De Koper is niet gerechtigd op grond van reclame betaling van hetgeen de Koper uit hoofde van de overeenkomst aan de Verkoper verschuldigd is uit te stellen of te weigeren.

8f. Van dit artikel wordt enkel ten gunste van Koper II afgeweken indien in een gerechtelijke procedure is vast komen te staan dat gezien alle omstandigheden van het geval een beding uit dit artikel niet van toepassing is.

9. Aansprakelijkheid

9a. De aansprakelijkheid van de Verkoper uit hoofde van de overeenkomst met de Koper is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de Verkoper afgesloten verzekering wordt gedekt, indien en voor zover de Verkoper zich tegen de desbetreffende aansprakelijkheid heeft verzekerd. Voor Koper II geldt in geval van een kleine onderneming dan wel natuurlijke persoon dat de schade maximaal de vervangingswaarde van het aangekochte product omvat.

9b. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de Koper de afgeleverde zaken in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan een derde heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

9c. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in de onderneming of het beroep van de Koper.

9d. Schadeclaims anders dan bedoelt in artikel 7 dienen binnen 8 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij de Verkoper te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het recht op aansprakelijkstelling van de Verkoper vervalt. Voor Koper II geldt in dit geval de redelijke termijn ex artikel 7:23 BW.

9e. Verkoper is jegens Koper niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de geleverde zaken inbreuk maken op rechten van derde, waaronder mede begrepen intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.

9f. Van dit artikel wordt enkel ten gunste van Koper II afgeweken indien in een gerechtelijke procedure is vast komen te staan dat gezien alle omstandigheden van het geval een beding uit dit artikel niet van toepassing is.

10. Zekerheid

10a. De Verkoper is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst om vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% procent van het aankoopbedrag.

10b. In geval van niet betaling aan de zijde van Koper van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na het tot stand komen van de overeenkomst gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door Koper van diens verplichtingen, is deze verplicht op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidsstelling te verlenen. Het niet voldoen aan deze verplichting zal als toerekenbare tekortkoming worden beschouwd en geeft de Verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij aanspraak kan worden gemaakt op een boete   gelijk aan het bedrag dat de Koper krachtens de overeenkomst aan de Verkoper is verschuldigd vermeerderd met 10%. Een en ander laat het recht van Verkoper tot vorderen van schadevergoeding onverlet.

10c. Indien de Koper niet aan zijn verplichtingen jegens de Verkoper voldoet, heeft de Verkoper het recht om een pandrecht te doen vestigen op alle vorderingen, zowel tegenwoordige als toekomstige, van de Koper op derden. De Koper is in verband hiermee gehouden om zijn medewerking te verlenen aan het rechtsgeldig effectueren van bedoeld(e) pandrecht(en) en wel voor rekening van de Koper.

11. Eigendomsvoorbehoud

11a. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de Verkoper, totdat alle vorderingen die de Verkoper op zijn Koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.

11b. De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is de Koper echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van een normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. De toestemming tot verkoop vervalt van rechtswege op het tijdstip dat het de Koper op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surseance van betaling verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. De Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

11c. De Koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd te verzekeren tegen de risico's van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel in dier voege, dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook dekking biedt op zaken van derden, die bij het aangaan van de verzekering belanghebbenden zijn, of dit gedurende de loop van der verzekering worden. Het is de Koper niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit artikel aan derden in pand te geven of als zekerheid aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van deze zaken treden in plaats van de betrokken zaken.

11d. De Koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Verkoper te bewaren.

11e. De Verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Koper aanwezig zijn terug te nemen indien de Koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De Koper zal de Verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de Verkoper.

11f. Voornoemde in dit artikel opgenomen bepalingen laten de overige aan de Verkoper toekomende rechten onverlet.

11g. Het is de verkoper NIET toegestaan EAN-nummers van Indus Textile B.V. te gebruiken op externe e-commerce platforms, zoals bol.com, amazon.nl, ebay.com etc. Worden deze EAN-nummers toch gebruikt, dan behoud Indus Textile B.V. het recht bestelde artikelen niet meer te leveren. 

12 Productaansprakelijkheid

12a. Koper vrijwaart de Verkoper voor alle aanspraken ingevolge productaansprakelijkheid-wetgeving, danwel aansprakelijkheid ingevolge soortgelijke buitenlandse wetgeving al of niet gebaseerd op de EG-richtlijnen inzake productaansprakelijkheid van zaken met gebreke, tenzij bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis wordt beslist dat terzake sprake is van grove schuld of opzet zijdens Verkoper, in welk geval de regresregeling van artikel 6:102 BW geldt.

12b. Indien de Verkoper op basis van een wettelijke verplichting, tevens omvattende een verplichting voortvloeiende uit Europese wet- en regelgeving, de geleverde of te leveren zaken uit de markt dient te halen (“recall”), dan is Koper verplicht hier zonder aanspraak op enige vergoeding zijn volledige medewerking aan te verlenen. De overeenkomst zal in dat geval als ontbonden worden beschouwd.

13. Persoonsgegevens en gebruik van persoonsgegevens

13a. Verkoper legt de Persoonsgegevens, die door (potentiële) Kopers worden ingevuld voor het gebruikmaken van de Website in haar database vast.

13b. Indien gebruik wordt gemaakt van de Website, dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot naam/adres/woonplaats gegevens, e-mail adres en bankrekening nummer volledig, juist en actueel te zijn.

13c. De persoonsgegevens zullen aangewend worden om Kopers in staat te stellen een Overeenkomst te  sluiten met Verkoper.

13d. Door gebruikmaking van de Website is de (potentiële) Koper akkoord dat Persoonsgegevens, naast het onder artikel 13c genoemde en met in achtneming van wetgeving, verwerkt worden voor activiteiten op het gebied van analyse en site verbetering en incidentele toezending van relevante (product)informatie over de Website. 

13e. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt behoudens wanneer hiervoor technische  noodzaak is en behoudens het hierna onder artikel 13g bepaalde.

13f. Verkoper kan zogenoemde cookies of andere technische maatregelen gebruiken om ervaring met de Website te personaliseren waarbij ook het password van de (potentiële) Koper zal worden opgeslagen. 

13g. In het kader van het tegengaan van misbruik van de Website zullen naar aanleiding van hun onderbouwd verzoek Persoonsgegevens van gebruikers van de Website ter beschikking worden gesteld aan opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving. Tevens kunnen in het genoemde kader IP-adressen ter beschikking worden gesteld.

13h. Iedere gebruiker kan schriftelijk inzage vragen in de Persoongegevens die van hem zijn verwerkt - en eventueel foutief verwerkte Persoonsgegevens laten corrigeren - door contact op te nemen met onze helpdesk via het email adres: [email protected]

14. Geschillen

14a. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper, dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, worden exclusief beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, behoudens de vrijheid van de Verkoper het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de Koper.

14b. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

15. Divers

15a. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden zal (zullen) worden vervangen door een geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.Contactgegevens

Bel ons

Bereikbaar tussen 10:00 - 18:00

+31 10 268 7088

E-mail

Stuur ons een mail

[email protected]
Review LogoWij scoren een op

Indus Textile

Boelewerf 24
2987 VD
The Netherlands Bekijk op Google Maps

BTW: NL861950112B01
KvK: 81139756

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »